Daagt je uit!

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het overkoepelende orgaan van de twee medezeggenschapsraden van het Jan van Brabant College vestiging Molenstraat en vestiging Deltaweg met de nevenvestiging Gasthuisstraat. De raad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding van de scholen.

Wat doet de GMR?

De GMR houdt zich bezig met zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen. Op de agenda staan beleidsvoorstellen die door het College van Bestuur worden voorgelegd en waarover de GMR gevraagd of ongevraagd advies kan geven. Voor een aantal beleidszaken heeft de GMR instemmingsbevoegdheid. Belangrijke zaken die jaarlijks terugkomen in de GMR zijn bijvoorbeeld het bestuursformatieplan, de begroting en de meerjarenbegroting.

Samenstelling GMR

Oudergeleding: Mevrouw B. van Bree, de heer P. Brink, de heer F. Kaebisch
Personeelsgeleding: De heer W. van Dijk, de heer K. Saber, de heer T. Schwirtz, de heer B. Verstijnen
Voorzitter: De heer W. van Dijk
Secretaris: De heer K. Saber

De GMR houdt u op de hoogte via de notulen van de vergaderingen. Deze zullen na vaststelling op zowel de personeelsportalen als ouderportalen van beide scholen geplaatst worden.  

Momenteel heeft de oudergeleding nog ruimte voor één ouder.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de GMR via: gmr@janvanbrabant.nl.